Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát (prodávající):

Lucie Pastírová, Na Zámku 618, Nehvizdy PSČ 250 81

Internetový obchod: www.jogamaya.cz/obchod
IČO: 62430394
E-mailová adresa: info@jogamaya.cz
Telefonní číslo:  +420 797 976 976

Zde vyplňte:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne ………………….… jsem ve Vašem internetovém obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 Datum objednání ……………………. datum obdržení ………………………….

Číslo objednávky: ………………………………………

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

……………………………. a budou navráceny zpět způsobem ………………………………….

(v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu) ……………………..

Jméno a příjmení spotřebitele: …………………………………

Adresa spotřebitele: …………………………………………….

Email: ……………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………….

 

 V ……………………, Dne ………………….                           Podpis ………………………………………

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ………………………….

 Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději ve 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.